Bhiodh e cho math le Para Handy os cionn nan aiseagan, tha Murray MacLeòid ag ràdh

Thuirt àrd-neach-sgrùdaidh na h-Alba, Stephen Boyle, pistol robh iomadach duilgheadas timcheall a ‘chùmhnant airson dà aiseag ùr a thogail aig garradh Fhearghais.

[English-language version below]

Ach dìreach mar nach eil mòran choltais gun tig na h-aiseagan a chrìochnachadh a dh’aithghearr, cha bu chòirear dùil a bharrachd gun tig èisteachd a thirt dhan sin-ma tha na thachair gu ruige seo na dhearbhadh.

Register to our Opinion Newsletter

Register to our Opinion Newsletter

Ma bha àm ann nuair a bha am facal butarrais idir freagarrach, seo e. Seachd bliadhna air ais chaidh òrdugh de £100m a chur gu gàrradh Fheargais faisg air Glaschu, a bha ann làmhan an fhir ghnìomhachais Jim MhicColla, airson dà aiseag ùr.

Ann an 2017 chaidh a’ chiad tè aca, an Glen Sannox, a chur air bhog ach bha i cho fada gun a bhith crìochnaichte’s gun deach na h-uinneagan a pheantadh oirre, a’ toirt a-steach an t-seòrsa ghòraiche a thachradh ann am Para Handy, search gnothach ciallach, proifiseanta sam bith.

Cha ghabh a thuigsinn carson a leigeadh companaidh togail bhataichean cliùiteach sin air adhart, a dh’aindeoin’s dè cho mòr’s bha an t-iarraidh poileataigeach.

Dà bhliadhna air ais, leis na cosgaisean a’ sìor èirigh, ‘s gun crìoch air fàire, chaidh an gàrradh a thirt fo smachd Riaghaltas na h-Alba, ach, a-rèir an neach-sgrùdaidh Stephen Boyle, “tha laigsean bunaiteach fhathast ri reiteach agus tha duilgheadasan leis na h-aiseagan a’ leanntainn.”

Ged a tha cuid dhen choire ga chur air Caledonian Maritime Assets Limited (a’ bhuidheann riaghaltais os coinn nan aiseagan) – ri linn’s gun do dh’aontaich iad ri cùmhnant far an tigeadh cosgaisean mu dhuilgheadasan togail orra fhèin – tha an neach- sgrù ràdh gun robh iadsan a’ togail dhraghan mun ghàrradh bhon fhìor thoiseach.

Anns na faclan as cudromaiche anns an aithisg, thuirt Mgr Boyle: “Chan eil càil air a sgrìobhadh sìos a dh’innseas carson a bha ministearan deònach na draghan, mu bhith a’ toirt a’ chùmhnant dha Ferguson Marine Engineering Ltd, fhàgail gu aon taobh, a dh’aindeoin na bha CMAL ag ràdh. Tha sinn dhen bheachd gum bu chòir dhan cho-dhùnadh chudromach seo a bhith air a chlàradh gu ceart.”

Chan urrainn dhan neach-sgrùdaidh a’ cheist a fhreagairt mu charson nach do dh’èist an Riaghaltas ris a’ chomhairle, ach ‘se sin a chanadh duine reusanta sam bith a tha aig bunait na cùise.

Kois na h-aithisg thàinig brath bhon neach comhairleachaidh Riaghaltas na h-Alba, Luke van Beek, a bha ag ràdh gun cosg an dà aiseag mus bi iad deiseil £400 million. Bu chòirear a ràdh a-rithist gun robh còir aca £100 million a piece.

Cia Mheud feeding £300 million bharrachd a gheibh? Cia mheud near-teagasg? Cia mheud ionad airson daoine bho thràill dhrugaichean a chuideachadh. Dè an taic a b’urrainn a dhol chun na h-Ùcrain?

‘Siad ceistean ruideigin gòrach a tha annta sin bhon nach eil ea’ leantainn gum b’ urrainn dhan airgead a tha seo a chleachdadh air càil sam bith eile, ach aon rud a tha gu math potleir, ‘se agus gur iad na h-eileanan a tha a’ fulang ri linn na tha seo agus an dàil air an dà aiseag a’ cur gu mòr ris an troimh-chèile air a tha air feadh na lìonra an-dràsta.

Cha mhòr nach eil an rud gun chiall cho mòr agus gun canadh tu nach tigeadh e fiù’s a-mach à mac-meanmna Nèill Rothaich no Compton MhicChoinnich.

Fios bhon neich-deasachidh:

Tapa leibh airson aithris and tha seo leughadh. Tha sinn an eismeil ur taic nas motha na bha riamh agus buaidh a’ Choronbhirus air buaidh a thirt air luchd sanasachd. Mur eil sibh air a dhèanamh mar-tha, ma se ur toil, nach beachdaich sibh taic a chumail ri ar obair-naidheachd earbsach, a tha sinn a’ Dearbhadh a tha fìor, le bhith toirt a-mach ballrachd digiteach.

Inevitably, calls for a full, independent investigation into the Ferguson ferry disaster will only grow louder in light of the damning Audit Scotland report released earlier this week.

But with the two new vessels appearing to be nowhere near completion, don’t expect calls for further accountability to be heard – short of past behavior.

If ever the term “fiasco” was justified, this is it. Seven years ago, a £100 million order for two new ferries was placed at the Ferguson shipyard in Port Glasgow, then owned by businessman Jim McCall.

In 2017, the “launching” of the first of these vessels, the Glen Sannox, was held with great fanfare and was so far from being completed that the windows had to be painted to resemble scenes from Para Handy rather than professional launches of the ship. How any respectable shipbuilder allowed this to happen despite political pressure is almost beyond comprehension.

Two years ago, as costs for the state budget continued to rise, the shipyard was nationalized under the direct control of the Scottish government, but according to Scottish Auditor General Stephen Boyle, “Significant operational failures still need to be fully addressed and corrected.” further repair work on the vessels continues to be disclosed.”

Central to all of this is the role of Caledonian Maritime Assets Limited, the government agency that purchases the ships. While the auditor criticized them for agreeing to a contract that would bear the cost of any construction defects rather than the shipyard, it is clear from the report that they warned ministers from the outset about the risks associated with Ferguson.

In probably the most damning passage of all in the report, Mr. Boyle says on this occasion: “There is no documentary evidence to support why ministers were willing to take the risk of being awarded the contract to Ferguson Marine Engineering Ltd, despite CMAL’s misgivings. We believe that this important decision should have been properly recorded.”

Why did ministers consistently ignore CMAL advice and keep working no matter what? This is a question that the auditor cannot answer, but in any fair assessment it lies at the heart of the problem.

In tandem with the highly damning auditor’s report came a statement from Scottish government adviser Luke van Beek, who estimated that the two unfinished ferries would end up costing the taxpayer £400 million. It’s worth reminding yourself that the initial cost was supposed to be £100 million.

How many additional nurses will the £300m need? How many additional teachers? How many drug treatment clinics? How much help to Ukraine? For God’s sake, how many new ferries?

Such things are, of course, theoretical, but what is certain is that the island communities that rely on these rescue ferry services have indeed been affected, and the delays of these two new ferries have contributed significantly to the widespread disruption now. experience in the west coast network. Not even the wild imagination of Neil Munro or Compton McKenzie could come up with something so ridiculous.

Leave a Comment